Kristal

“Headstrong and expressive, but still rooted in calligraphy and easy to com­bine with other typefaces

“Years ago, Kristal started as a sketch for a logotype, giving way to ideas and energy that didn’t fit in a short-term project with limited design freedom. Since then, the design grew into a unique family of eight: three weights with striking, spirited italics and an all-caps inline titling style. An Ornaments font rounds out the extended character-set and language support of the text styles.

As a versatile book face, Kristal provides a pleasant reading experience while giving the text a very special character and sparkle. The acute stroke endings in uppercase and lowercase letters – almost blade-like – enliven every paragraph.

The Open Caps display style evokes a timeless, festive look and may be applied in monumental lettering, elegant card or cover designs, adding nuance and combining harmoniously with the rest of the family.” (Indra Kupferschmid)

Kristal is in 2021 uitgegeven bij Bold Monday en werd in 2022 bekroond met een Certificate of Typographic Excellence door de Type Directors Club in New York.

Kristal

“Headstrong and expressive, but still rooted in calligraphy and easy to com­bine with other typefaces and scripts.

“Years ago, Kristal started as a sketch for a logotype, giving way to ideas and energy that didn’t fit in a short-term project with limited design freedom. Since then, the design grew into a unique family of eight: three weights with striking, spirited italics and an all-caps inline titling style. An Ornaments font rounds out the extended character-set and language support of the text styles.

As a versatile book face, Kristal provides a pleasant reading experience while giving the text a very special character and sparkle. The acute stroke endings in uppercase and lowercase letters – almost blade-like – enliven every paragraph.

The Open Caps display style evokes a timeless, festive look and may be applied in monumental lettering, elegant card or cover designs, adding nuance and combining harmoniously with the rest of the family.” (Indra Kupferschmid)

Kristal was published in 2021 at Bold Monday and has been awarded a Certificate of Typographic Excellence by the Type Directors Club in New York in 2022.

Begin
Begin

Jumbo Supermarkten

Logo & eigen lettertype

In 2017 hebben we een nieuw logo en een custom lettertype ontworpen voor Jumbo Supermarkten. Het logo stond op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel, op vrachtwagens en werd o.a. toegepast in het logo van Team LottoNL–Jumbo. Het lettertype werd gebruikt in de winkels en in verschillende reclamecampagnes.

Dit is een mooi voorbeeld van wat wij als synergie beschouwen. De strategie en art-direction was in de handen van onze fijne collega's van OD Design, en wij konden ons volledig richten op het ontwerp.

Jumbo Supermarkets

Logo & custom typeface design

In 2017 we created a new logo and a custom typeface for Dutch supermarket chain Jumbo. The logo was displayed on Jumbo headquarters in Veghel and on Jumbo lorries, and was applied in the logo of Team LottoNL-Jumbo. The typeface was used in stores and in various advertising campaigns.

This is an example of what we consider successful synergy: The strategy and art direction were in the capable hands of our colleagues at OD Design, and we were able to concentrate on the design.

Nieuw logo op hoofdkantoor Jumbo

Het nieuwe logo op de gevel van Jumbo hoofdkantoor in Veghel

The new logo on the facade of Jumbo headquarters in Veghel

Nieuw logo

Het logo op de shirts en bus van Team LottoNL–Jumbo

The logo on the Team LottoNL–Jumbo jersey and bus

Sympatico in advertenties Jumbo magazine

Het lettertype Sympatico in de Jumbo-magazine Hallo

The typeface Sympatico in the Jumbo magazine Hallo

Letter ontwerp in advertenties Jumbo magazine Letter ontwerp in advertenties Jumbo magazine

Custom letterontwerp Jumbo

Jumbo-Sans, a.k.a. “Sympatico” font set. Black, Bold, Normal, Light

Begin

Dille & Kamille

Handgeschreven letters zijn dynamisch en levendig, terwijl een digitaal lettertype steeds dezelfde lettervormen herhaalt en een pseudo-handschrift font er vaak machinaal uitziet.

Voor winkelketen Dille & Kamille hebben we, op basis van hun handschriftontwerp, een custom lettertype gemaakt met meerdere unieke lettercombinaties, strategisch geplaatst om (automatisch) het vrije karakter van een echt handschrift na te bootsen.

Dille & Kamille

Handwriting is a dynamic, living thing, whereas a digital font just repeats the same glyphs over and over again, and a digital pseudo-handwriting font often looks mechanical and fake.

For Dutch store chain Dille & Kamille we made, based on their handwriting design, a custom font containing multiple unique letter-combinations, strategically placed to (automatically) mimic the free character of a genuine handwriting.

Dille Script

Dille Script

Met unieke lettercombinaties lijkt het lettertype meer op echt handgeschreven tekst

With unique letter-combinations, the typeface resembles handwritten text

Dille Script Dille Script Begin

Rosart

Eén van de projecten die ik in samenwerking met The Enschedé Font Foundry deed was de experimentele revival van de Two Line English Body Rosart, ontworpen in de 18e eeuw door de Belgische stempel­snijder Jacques François Rosart (1714 – 1777).

Deze revival, gebaseerd op originele letterproeven uit de J. Enschedé collectie, had als doel de spirit van het originele ontwerp zo trouw mogelijk te interpreteren. Onregelmatig­heden in het ontwerp moesten juist behouden worden, en ik probeerde zelf onzichtbaar te blijven.

Rosart

One of the projects I did in collaboration with The Enschedé Font Foundry was the experimental revival of the Two Line English Body Rosart, designed in the 18th century by the Belgian type cutter Jacques François Rosart (1714 – 1777).

This revival, based on original type specimens from the J. Enschedé collection, aimed to interpret the spirit of the original design as faith­fully as possible. Irregularities in the design had to be kept, while I tried to remain invisible.

Rosart

 

Over de aanspraken van den mensch op geluk (Ludo Abicht)

Een toepassing op een cover die we voor ASP hebben ontworpen

An application on a cover that we designed for ASP

Begin

Staring

De inleiding van het boekje “Gedichten van A. C. W. Staring” (uitgegeven door Nicolaas Beets in Zutphen; zonder datum) is gezet in een lettertype, waarvan de naam en ontwerper niet bekend zijn. Dit lettertype was de basis van deze revival. Het is een interessant ontwerp met een naïeve charme: let bijvoor­beeld op de g, y en 2.

De gedrukte vormen waren technisch van slechte kwaliteit. Door de tijd, het soort papier en vooral de versleten vormen van de originele loden letters waren ze praktisch allemaal verschil­lend. Het is dus niet bekend hoe dit ontwerp oorspronkelijk echt eruit zag. Bovendien kwamen in de korte inleiding lang niet alle tekens voor; de meeste moesten erbij ontworpen worden. De Staring is, in tegenstelling tot de revival van de Rosart, grotendeels een eigen interpretatie.

Staring

The introduction to the little poetry book “Gedichten van A. C. W. Staring” (published by Nicolaas Beets in Zutphen, undated) is set in a typeface, of which neither the name nor original designer is known. This typeface formed the basis for this revival. It is an interesting design with an innocent charm: note for instance the g, y and 2.

The printed characters were of poor technical quality. Time, paper type and in particular, the worn shapes of the original lead letters, deformed each one in a slightly different way. Consequently, it is hence impossi­ble to know what this design really looked like originally. In addition, not all characters were used in the short introduction, and I re-designed most of them from scratch. The Staring is, in contrast to the revival of the Rosart, largely my own interpretation.

Staring: originele scans

 

"Héél Lang Geleden..." (boek)

“Staring” in een ontwerp van Jan Middendorp (Dorp & Dal)

“Staring” in a cover design by Jan Middendorp (Dorp & Dal)

Staring font

 

Staring-Italic

 

Begin

OD - 1, 2, 3

Design- en reclamebureau OD in Rotterdam vroeg ons een lettertype te maken voor gebruik in hun eigen huisstijl. Het zijn in feite drie verschillende fonts met identieke spatiëring, die precies over elkaar heen geplaatst kunnen worden. Hierdoor lijkt de tekst met tape geplakt te zijn.

OD - 1, 2, 3

Design and advertising agency OD in Rotterdam commissioned us to make a font for their own visual identity. Those are in fact three fonts, with identical spacing, which can be placed exactly on top of each other. Text set this way, seems to be made of adhesive tape.

 

 

OD-font

 

De drie fonts over elkaar geven het reliëf-effect van plakband

The three fonts on top of each other simulate the bevel-effect of adhesive tape

 

 

 

 

 

Toepassing van de fonts op de website van OD

Application of the fonts on the OD website

Begin

Jerusalem

Hebreeuwse lettertekens hebben, net zoals de Latijnse, een sterke kalligrafische oriëntatie op basis van de bekende Brede Pen schrijf­wijze. Desondanks zijn vaak ontwerpen die de twee schriften combi­neren (zoals woorden­boeken, vertalingen, en heilige schriften) weinig harmonieus. Eén belangrijke reden is dat in het Hebreeuwse schrift de horizontale delen dikker zijn dan de verticale, en in het Latijnse juist andersom.

Gebruikelijke font-keuzes zien er geforceerd en willekeurig uit. Zelfs meertalige ontwerpen (zoals de Lucida Hebrew) zijn ver­schillend. De Lucida is weliswaar schreefloos en met weinig contrast, maar dan zijn haar Hebreeuwse tekens veel te breed en ogen te licht in vergelijking [voorbeeld →].

Het experimentele Jerusalem maakt een poging de twee schrif­ten naar elkaar toe te brengen zodat er sprake zou kunnen zijn van één letter-familie, gebasseerd op het gedrag van de letters. De twee schriften passen harmonieus bij elkaar omdat ze de­zelfde “kleur” hebben, meer dan dat ze direct “op elkaar lijken”.

Dit project hoorde bij Eyal’s masteropleiding Letterontwerpen af­studeerproject aan de KABK in 1996 en werd daarna geëx­poseerd in Meermanno – Museum van het Boek. Het is ont­worpen binnen een paar maanden, waarna er niet meer verder aan gewerkt is.

Jerusalem

Hebrew characters – just as Latin ones – have a strong calligraphic orientation based on the well-known Broad Nib Pen calligraphy style. Still, there is seldom harmony in designs that combine the two scripts (dictionaries, trans­lations, or scriptures). One main reason is the fact that the horizontal strokes in Hebrew are thicker than the vertical ones (and in Latin vice versa).

Common combinations look forced and arbitrary. The differ­ences are evident even in multilingual typefaces with Hebrew and Latin sets (like Lucida Hebrew). Lucida may be a sans-serif with little to no difference between thick and thin, but its Hebrew characters are much wider and look too light in comparison [example →].

The experimental Jerusalem attempts to bring the two scripts together into one family, based on understanding the be­havior of the characters in text. The scripts harmonize with each other because they share the same “color”, rather than bearing optical resemblance or sharing the exact same characters.

This design was part of Eyal’s post-graduate Type Design project at the KABK in 1996 and was later exhibited in Meermanno - Museum of the Book. It was designed within a few months, after which it was discontinued.

Book of Psalms

 

 

 

 

Populaire font-combinaties hebben weinig met elkaar te maken (boven). Zelfs in tweetalige ontwerpen zijn de verschillen te groot (midden).
Het Jerusalem-ontwerp brengt de twee schriften dichter op elkaar (onder).

Popular font combinations are very dissimilar (above). Even bilingual designs are different (middle).
The Jerusalem design brings the two scripts closer together (below).

Jerusalem Begin

Soya

Voor een boek over beeldend kunstenaar Allie van Altena wilden we een lettertype gebruiken met een ruwe uitstraling, dat door wille­keurigheid en afgeven van kleur ontstaan is. We hebben een font uit aardappels gesneden en stempel-afdrukken van gemaakt. Hier hebben we soja saus voor gebruikt in plaats van inkt (en zo hoefden we ook geen eten weg te gooien!).

Elk teken hebben we twee keer afgedrukt. De tweede afdruk was natuurlijk lichter, en zo zijn er twee “gewichten” ontstaan.

Soya

For a book about artist Allie van Altena, we wanted a font with a rough feel, that originates by chance and arbitrary staining. We cut a font from potatoes and made stamp-prints from it. We used thick soy sauce instead of ink (and so we also didn't have to throw away food!).

We printed each character twice. The second print was naturally lighter, and this way we got two “weights”.

De Soya in ons ontwerp voor kunstenaarsboek “Allie van Altena”

The Soya in our design for artist book “Allie van Altena”

Begin

Douche sans

In 2006 heb ik op een beslagen douche spiegel de eerste schetsen gemaakt van een custom lettertype voor de huisstijl van theater festival Mooi Weer Spelen in Delft.

Het font mixt kapitalen en onderkast door elkaar, die allen – op het puntje van de i na – even hoog zijn. Dit heb ik in een soort klik­systeem toegepast in de ontwerpen van het festival.

Anno 2013 gebruiken we een vernieuwde versie van dit font in onze eigen huisstijl.

Douche sans

In 2006 I made on a steamed bathroom mirror the first sketches of a custom typeface for the visual identity of theater festival Mooi Weer Spelen in Delft. This font mixes upper and lower case, all basically of the same height. I then applied it in a sort of a visual “clicking system” throughout the designs of the festival.

Since 2013 we use an updated version in our own visual identity.

 

Douche Sans

Mooi Weer Spelen

 

 

 

 

Begin