Gemeente Den Haag: “Haagse Nieuwe

Boekontwerp Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013 - 2016

In 2013 kregen we de opdracht om het boekontwerp te maken van het vierjarig gemeentelijk Kunst- en Cultuur beleidsplan. Den Haag kent een veelzijdig, hoogwaardig en gevarieerd kunst en cultuur aanbod, voor alle Hagenaars. Daar hebben we beelden voor gemaakt in de vorm van rozetten: van een bestaande vorm wordt iets nieuws en autonoom gecreëerd. Om de link naar Den Haag te leggen hebben we ook rozetten van bekende Haagse cultuurinstellingen gemaakt.

Het ontwerp moest binnen de regels van de gemeentelijke stijl passen en enige soberheid was gepast gezien de vele bezuini­gingen; tege­lijkertijd zijn vernieuwing en samenwerken de toon­aangevende noten.

municipality of The Hague: “Haagse Nieuwe”

Book design of the municipal Arts & Culture Policy Plan for 2013 - 2016

In 2013 we were commissioned to do the design of the city’s municipal four-year Arts and Culture Policy Plan. The Hague has a diversity of high quality arts and cultural activities, for all residents. We created images expressing this in the shape of rosettes: something new and autonomous is being created from existing art forms. To create a link with The Hague, we also made rosettes of known cultural institutions in the city.

The design had to fit within the municipal corporate identity, and some sobriety was appropriate because the plan contains exten­sive financial cuts. Nevertheless, renewal and cooperation were the leading notes.

 

Van een aantal beelden hebben we grafische rozetten gemaakt;

   We turned some of the images into graphic rosettes;

 

Vervolgens hebben we een font gemaakt, met tien verschillende rozetten in de plekken van de cijfers.

We then made a font, with ten different rosettes in the places of the digits.

 

Getypte getallen (of paginanummers!) worden dan rozetten; elke pagina krijgt zo een unieke ornamenten-reeks.

Typed numbers (and page numbers!) become rosettes;
this way, each page gets its unique row of ornaments.

Begin

Koninklÿke Schouwburg

‘Haagse’ dichters in de Koninklijke Schouwburg

13 bekende dichters werden uitgenodigd een gedicht voor – en over – de Koninklijke Schouwburg te schrijven. Wij hebben de gedichtenbundel vormgegeven en een ontwerp gemaakt voor op de muren binnen de schouwburg zelf.

Voor de typografie hebben we Buendia van Bold Monday gebruikt, samen met kalligrafische initialen die Eyal voor dit project heeft ontworpen. De muurontwerpen werden met de hand aangebracht door de Amsterdam Signpainters.


“De samenwerking met Eyal & Myrthe verliep erg goed, en ik ben erg te spreken over hun creativiteit en secure aanpak. Alle opties worden onderzocht en hun oog voor detail gaat altijd net een stapje verder. Het was een prettige samen­werking met een bijzonder mooi eindresultaat!”


Daphne Browne, Koninklijke Schouwburg

Royal Theater

‘The Hague’ poets in the Royal Theater

13 well-known Dutch poets were invited to write a poem for – and about – the Royal Theater. We designed the book and made a design for the poems on the walls of the public areas inside the theater itself.

For the typography we used Bold Monday’s Buendia, along with calligraphic initials Eyal designed for this project. The wall designs were hand-painted by the Amsterdam Signpainters.


“The collaboration with Eyal & Myrthe went very well indeed, andI am very pleased with their creativity and secure approach. All options are examined and their attention to detail is always just one step ahead. It was a pleasant collaboration with an exceptionally nice end result!”


Daphne Browne, Royal Theater

Haagse Dichters in de Koninklijke Schouwburg

 

 

Cover

De cover wordt tweemaal open­gevouwen. Aan de binnenzijde staan plattegronden met de locaties van de gedichten in het gebouw.

De dichters worden herkend aan hun initialen; de legenda fungeert tevens als inhoudsopgave

 

 

Cover

The cover is folded up twice, and on the inside are floor plans with the locations of the poems in the building.

The poets are recognized by their initials; the legend double-functions as a table of contents

Haagse Dichters in de Koninklijke Schouwburg

De cover is gedrukt met zilver en een eigen samenstelling steenrood

The cover is printed with silver and a unique composition brick-red

 

 

Binnenwerk

Op iedere spread staat een gedicht en een korte biografie van de dichter. Door de licht gekleurde pagina’s komen de gedichten meer naar voren:

 

 

Inner work

On each spread is a poem and a short biography of the poet. The tinted pages make the poems come forward:

 

 

Initialen

Speciaal voor dit project heeft Eyal een set kalligrafische hoofdletters ontworpen, die de typografie een extra poëtisch gevoel geven:

 

 

Initials

Eyal designed a set of calligraphic capitals for this project, giving the typography an additional poetic touch:

 

 

Muren

Op dertien verschillende locaties door de schouwburg zijn de ontwerpen met de hand op de muren geschilderd:

 

 

Walls

The designs were hand-painted on the walls at thirteen different locations throughout the theater:

Begin

Lannoo / Academia Press

Boekomslagen, reeksen en tijdschriften

In 2008 begonnen we boeken te ontwerpen voor weten­schappelijke uitgeverij Academia Press in Gent (onderdeel van Uitgeverij Lannoo).


“Eyal en Myrthe zijn meesters in het bedenken van creatieve, typo­gafische covers, waarbij je in één oogopslag ziet waarover het boek gaat zonder dat de diepgang van de cover aan belang inboet. Hun ontwerpen doen modern aan maar putten desal­niettemin uit een rijke culturele traditie.”


Pieter Borghart, Academia Press

Lannoo / Academia Press

Book covers, series and magazines

In 2008 we began designing books for Belgian scientific publishing house Academia Press (part of Lannoo Publishers).


“Eyal and Myrthe are masters in thinking up creative, typo­graphic covers, where you see at a glance what the book is about, without compromising its depth. Their design is modern but nevertheless draws from a rich cultural tradition.”


Pieter Borghart, Academia Press

Neverending Stories: Adaptation, Canonisation and Ideology in Children’s Literature (Edited by Sylvie Geerts & Sara Van den Bossche) Risicoplanten voor Dieren (Marcel De Cleene), concept Mensentuin: Nationale cultuur en de Antwerpse Zoo in de negentiende eeuw (Tymen Peverelli) Storytelling in the Moment: Exploring a Contemporary Verbal Art in Britain and Ireland (Michael Howes) Zoals een Grens op de Kaart: Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies (Yves T’Sjoen) Verschuivingen en ontgrenzingen: opstellen over moderne Nederlandse literatuur (Anne Marie Musschoot) The Ideologies of Lived Space in Literary Texts, Ancient and Modern (Jo Heirman & Jacqueline Klooster) Waarover men niet spreken kan:
elementen voor een agogiek van de kunst (Stefan Hertmans) Inleiding in de Nieuwgriekse Literatuur (Pieter Borghart), concept Duurzaamheidsonderzoek in de Spiegel (Thomas Block) Waarom cultuur niet belangrijk is, en cultuursubsidie nog minder (Gust De Meyer) Sociaal Werk Verbindt (Kris Thienpont) Reders, Bankiers & Scheepsmakelaars in de Belle Époque: scheepseigendom en scheepshypotheek in de registers van de Antwerpse hypotheekbewaring in de periode 1879-1908. Bijdrage tot de Belgische maritieme geschiedenis (Guido De Latte) MGOG (Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheid te Gent) Begin

“Dürr-I Meknun: De Verborgen Parel”

Boekontwerp van de 15e-eeuwse Osmaanse kosmografie

De 15e-eeuwse kosmografie Dürr-i Meknûn (“De Verborgen Parel”), door de derwisj Ahmed Bican Yazıcıoğlu, wordt beschouwd als van eminent belang voor het onderzoek naar cultuur en taal in de vroeg-Osmaanse tijd. Dit boekontwerp hebben we gemaakt in opdracht van de Nederlandse turkoloog Laban Kaptein.

Dit boek is opgenomen o.a. in de collecties van de universiteits­bibliotheken van Harvard; Princeton; New York; Bodleian Library (Oxford); Staatsbibliothek zu Berlin; Bibliothèque Nationale Paris; en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.


“Functioneel, maar tegelijk individualistisch en excentriek… een meesterlijk en moedig ontwerp”.


Jan Middendorp (auteur van o.a. ‘Dutch Type’)

“Dürr-I Meknun: The Hidden Pearl”

Book design of the 15th-century Ottoman cosmography

This is the first critical edition of the 15th-century cosmography Dürr-i Meknûn (“The Hidden Pearl”), by the dervish Ahmed Bican Yazıcıoğlu. It is considered of paramount importance for the study of culture and language in the early Ottoman period. We made this book design for Dutch Turkologist Laban Kaptein.

This book is included in the collections of the university libraries of Harvard; Princeton; New York; Bodleian Library (Oxford); Berlin State Library; Bibliothèque Nationale Paris; and the Royal Library in The Hague.


“Functional, yet individualistic and eccentric…
A masterful and courageous design”.


Jan Middendorp (author of ‘Dutch Type’)

 

 

Sierlijk binnenwerk

Dürr-i Meknûn is een 15e-eeuws werk; vandaar de keuze voor zetwerk in de door Nicolas Jenson (1420-1480) ont­worpen drukletter. Voor dit lettertype hebben we verschillende nieuwe tekens ont­worpen, zoals een nieuw teken voor ß in kleinkapitaal.

Het monogram op de omslag, de titel en de hoofdstukinitialen zijn gezet in onze eigen lettertype Kristal Open Caps, dat klassiek én modern is.

 

Meer info over deze typografie op Islamic Manuscripts

 

 

Graceful pages

Dürr-i Meknûn is a 15th-century work, hence the choice for type designed by Nicolas Jenson (1420-1480). We de­signed several new custom characters for this type­face, such as the new symbol for ß in small caps.

For the monogram on the cover, the title and chapter initials we used our own Kristal Open Caps font which is both classic and modern.

 

More info about this typography on Islamic Manuscripts

 

 

Complexe typografie

De typografie van de Dürr-i Meknûn is bijzonder complex. De hoofdtekst is in het Duits, maar deze bevat talloze citaten uit de brontekst in (van rechts-naar-links lezende) Osmaans schrift, naast aanhalingen uit vakliteratuur in verschillende andere talen:

 

 

Complex typography

The typography of Dürr-i Meknûn is particularly complex. The main text is in German, but it contains nu­merous quotations from the (right-to-left) Ottoman source script, as well as quotations from literature in several other languages:

 

 

Osmaanse script

De oorspronkelijke Osmaanse tekst van Dürr-i Meknûn is in zijn geheel opge­nomen in deze editie (daar­door kan de lezer meteen inzien en invoelen hoe in de loop der eeuwen over­schrijf­fouten en interpretatie­verschillen konden ontstaan in de handschrift­traditie).

Voor dit deel is gebruik gemaakt van Winsoft Tasmeem, het eerste digitale lettertype waarmee het kalligrafische karakter van Osmaanse schrift kan worden nagevolgd. Dürr-i Meknûn is de eerste wetenschappe­lijke publicatie waarin dit is toegepast:

 

 

Ottoman script

The entire original Ottoman text of Dürr-i Meknûn is included in this edition. This way the reader can empathize with how transcription and interpretation differences could arise over the centuries in the manuscript tradition.

For this part we used Winsoft Tasmeem, the first digital font that can replicate the character of the Ottoman calli­graphic script. Dürr-i Meknûn was the first scientific publication worldwide in which this was featured:

Begin

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013”

Boekontwerp, een sub-publicatie van “Haagse Nieuwe

Het deltaplan omschrijft de visie van de gemeente Den Haag op de toekomst van de cultuureducatie. Het ontwerp ligt in lijn met Haagse Nieuwe, maar is duidelijk een sub-publicatie.

municipality of The Hague: “Delta Plan Cultural education 2013”

Book design, a sub-publication of “Haagse Nieuwe

The Delta Plan describes the vision of the municipality of The Hague on the future of cultural education. The design is in line with Haagse Nieuwe, but is clearly a sub-publication.

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (cover)

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (binnenwerk)

Het oranje is met fluoriserende inkt gedrukt

The orange is printed with fluorescent ink

 

 

“De Haagse Methode”

De Haagse Methode was een evenementendag voor scholieren in het kader van het Haagse Deltaplan Cultuureducatie 2013, met workshops over dans en zang. Voor die dag hebben wij in lijn met de publi­caties een beeldmerk, T-shirts en “diploma’s” ontworpen.

 

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (Video op Youtube)

 

 

“De Haagse Methode”

De Haagse Methode was a happening for school pupils within the framework of the Hague Delta Cultural Plan of 2013, with workshops on rap, dance and singing. In line with the publica­tions we designed for that day a logo, T-shirts and “diplomas”.

 

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (Video op Youtube)

Begin

ASP Editions / Vrije Universiteit Brussel

Boekontwerpen

Dit zijn een aantal boeken die we ontworpen hebben voor weten­schappelijke uitgeverij ASP Editions / VUBPRESS.


“Eyal & Myrthe hebben aan weinig woorden genoeg om een titel om te zetten in een verrassend en typografisch sterk ontwerp. We kunnen steevast bij hen terecht voor begeesterde ideeën.”


Marie Verleije, ASP Editions

ASP Editions / Vrije Universiteit Brussel

Book designs

These are some books we designed for the Belgian Academic & Scientific Publishers (ASP Editions) / VUBPRESS.


“Eyal & Myrthe need few words to convert a title into a surprising and typographically strong design. We can always turn to them for inspired ideas.”


Marie Verleije, ASP Editions

 

 

Wonderlust: De kunst van een mooi leven (Pat Donnez in gesprek met Jean Paul Van Bendegem en Caroline Pauwels)

 

 

“Wonderlust – De kunst van een mooi leven”

Voor ons ontwerp hebben we een symbolistisch beeld getekend waarin de vier elementen – aarde, water, vuur en lucht – uit een centrale zon vloeien, met motieven uit de natuur, een nieuwe maan, en drie menselijke figuren. Eén daarvan zoekt naar verborgen schatten; één vliegt hoog in de lucht en de laatste plant een boom voor de toekomst. Deze figuren kunnen parallel staan aan de drie auteurs.

 

 

“Wonderlust – The art of a beautiful life”

For our design we drew a symbolist image in which the four elements – earth, water, fire and air – flow from a central sun, with motifs from nature, a new moon, and three human figures: one searches for hidden treasures, one flies high in the sky and one plants a tree for the future. These figures can be seen as parallel to the three authors.

Wonderlust: De kunst van een mooi leven (Pat Donnez in gesprek met Jean Paul Van Bendegem en Caroline Pauwels)

Over de aanspraken van den mensch op geluk (Ludo Abicht)

Socioeconomics & law: How economics became the problem. An urgent call to legal action (Koen Byttebier)

Post viraal naar een nieuw normaal. VUB stemmen over de impact van Corona op onze samenleving (Malaika Brengman)

Religious radicalism: Demarcations and challenges (Johan Temmerman)

Regels voor robots. Ethiek in tijden van AI (Katleen Gabriels)

Begin

“learning dreams”

Boekontwerp en illustraties

Voor Stadslink hebben we het Droom Ontdek Doe Dagboek vormgegeven en geïllustreerd: een doeboek voor kinderen om op een speelse manier aan de slag te gaan en te ontdekken wie ze zijn en wat ze écht leuk vinden om te doen, en vorm te geven aan hun eigen dromen, talenten en toekomst.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Learning Dreams methode, waarbij kinderen en ouders worden aangesproken op hun passies. De coaches die dit proces begeleiden helpen met het ontdekken van dromen en verbinding te maken met leer­mogelijkheden om die waar te maken. Dit opent nieuwe levens­paden voor deelnemers en bouwt een cultuur van leren in hun leven op.

Je kunt dit boek bestellen via DROOM!

“learning dreams”

Book design and illustrations

For Stadslink we designed and illustrated the Dream Discover Doe Diary: a do-it-yourself book for children to discover in a playful way who they are and what they really like to do, and help them shape their own dreams, talents and future.

We used the Learning Dreams method, in which children and parents are motivated by their passions. The coaches guiding this process help them discover their dreams and connect to learning opportunities to make their dreams a reality. This opens up new life paths for participants and builds a culture of learning in their lives.

You can order this book through DROOM! (in Dutch).

learning dreams) learning dreams)
kleurplaatje)

Download en print het kleurplaatje uit dit boek!

coloring page)

Download and print the coloring page from this book!

Begin

“Je ziet ze vliegen”

Een uitgave over weidevogels voor het AOC Friesland, richting dierverzorging

Deze uitgave over weidevogels is gericht op het mbo-richting Dierverzorging. Er zijn keuzes gemaakt om de leerlingen dichter bij het onderwerp te betrekken: het handzame formaat om makkelijk mee te nemen in het veld; het geluid dat de vogels maken is fonetisch geschreven; bij iedere illustratie van een weidevogel is ook de mensen­wereld in beeld gebracht, in de vorm van een huis, fiets of landbouw­machine, enz. (illustraties door Anne Brakema)

“Je ziet ze vliegen”

A publication on grassland birds for AOC Friesland, faculty of Animal Care

This is a publication about grassland birds for Animal Care students. It is aimed to bring the students closer to the subject matter: the handy size is easy to carry in the field; the sounds the birds make are written phonetically; signs of the human world are also depicted in every bird illustration by showing a house, a bike or agricultural machinery, etc. (illustrations by Anne Brakema)

Begin

Skribis

Boekontwerpen

Boekontwerpen die wij hebben gemaakt voor het publicatieplatform SKRIBIS van Mirto Print.

Skribis

Book designs

Book designs we made for the publication platform SKRIBIS by Mirto Print.

Antipasti: over boeken en schrijvers (Koen Rymenants)

Antipasti: over boeken en schrijvers. Koen Rymenants

“Antipasti: over boeken en schrijvers” door Koen Rymenants

“Antipasti: of books and writers” by Koen Rymenants

Omgaan met hoogsensitiviteit in het dagelijks leven. 50 praktische tips voor de hoogsensitieve persoon (Christophe Warnez) Studia Germanica Gandensia Libri (SGGL): Drie keer taalkunde (Joost Buysschaert) Studia Germanica Gandensia Libri (SGGL): Proeven van Letterkundig Onderzoek (Yves T'Sjoen) Studia Germanica Gandensia Libri (SGGL): Taalkunde Gesprokkeld (Joost Buysschaert) Studia Germanica Gandensia Libri (SGGL): Stralend wil ik Woorden Baren (Yves T'Sjoen)

 

 

“Tijdelijk”

Een tweetalig Vlaams-Arabisch gedichtenbundel, over (en geschreven door) Syrische vluchtelingen in België.

 

 

“Tijdelijk” (“Temporary”)

A bilingual Flemish-Arabic poetry bundle, about (and written by) Syrian refugees in Belgium.

"Tijdelijk" "Tijdelijk" "Tijdelijk" Begin

Eduardo Frei Foundation

Boekontwerpen in het Engels, Frans en Arabisch

Voor Eduardo Frei Foundation van het CDA hebben we deze informatieboekjes ontworpen, voor gebruik tijdens workshops over democratie in ontwikkelingslanden. De boekjes zijn in drie talen, maar met gelijke ontwerpen, ook het Arabische.

Eduardo Frei Foundation

Book designs in English, French and Arabic

We designed these information booklets for Eduardo Frei Foundation of the Dutch political party CDA, for use in work­shops on democracy in developing countries. The booklets are in three languages, but with similar designs, the Arabic one too.

Begin

Michael van Hoogenhuyze

Boekontwerpen, “Het Muzisch Denken” en “Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken”

Kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze schreef in 2007 “Het Muzisch Denken”, en in 2015 het vervolg daarop, “Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken”. Beide boeken hebben wij ontworpen en opgemaakt in ons lettertype Kristal, dat binnenkort bij Bold Monday wordt uitgegeven.

Over de keuze voor de Kristal schrijft Michael van Hoogenhuyze: “De Kristal lijkt op het eerste gezicht en vanaf een afstand op een klassiek lettertype. Maar zodra je precies gaat kijken zie je dat het een volkomen vrije letter is. De kunst als denkproces heeft een essentiële ontwikkeling doorgemaakt in de overgang van het academische, bijvoorbeeld het Neoclassicisme van de achttiende eeuw, naar de poging om middels eigenzinnige keuzen het speelveld van de kunst zo groot mogelijk te maken, bijvoorbeeld de Romantiek. Die tegenstelling heeft in de Kristal een nieuwe vorm gekregen.”

Michael van Hoogenhuyze

“Het Muzisch Denken” and “Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken”, book designs

Art historian Michael van Hoogenhuyze wrote in 2007 “Het Muzisch Denken”, and in 2015 its sequel, “Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken”. We desiged both books using our typeface Kristal, which will be published soon by Bold Monday.

Het Muzisch Denken en Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Het Muzisch Denken en Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Begin

HiiL, The Hague Institute for the innovation of Law

“The Needs of the Malians for Justice” verslag

HiiL (Het Haagse Instituut voor Innovatie van het Recht) is een non-profitinstelling die zich richt op het verbeteren van regel­geving en conflictoplossingen wereldwijd. Ze verzamelen en analyseren gegevens en publiceren regel­matig rapporten.

Dit zijn onze ontwerpen voor het HiiL-verslag “The Needs of the Malians for Justice”.

HiiL, The Hague Institute for the innovation of Law

“The Needs of the Malians for Justice” report

HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law) is a non-profit institution aiming at improving rulemaking and conflict reso­lution processes worldwide. They collect and analyze data, and publish reports regularly.

These are our designs for the HiiL-report “The Needs of the Malians for Justice”.

 

The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice Begin

“Kunst over Bomen: bomen over kunst”

Boekontwerp

Een uitgave in opdracht van Landschapsbeheer Friesland om de solitaire boom te behouden door deze onder de aandacht te brengen. In het binnenwerk zijn 35 Friese kunstwerken en 40 gedichten opgenomen.

Het minimalisme van de cover weerspiegeld de solitaire boom en de layout is zo vormgegeven dat de gedichten en kunst­werken ver­schuiven als de jaarringen van een boom. Ook de verschillende papiersoorten illustreren de jaarringen.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst” is winnaar van de Liuweprint 2005 voor het best verzorgde Friese boek.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst”

“Art about trees: trees about art”. Book design

A publication for landscape management agency Landschaps­beheer Friesland to promote preservation of the solitary trees. Inside are 35 Friesian artworks and 40 poems. The minimalism of the cover reflects the solitary tree and the poems and artwork shift like the growth rings of a tree. This is also symbolized by the various types of paper.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst” won the Liuweprint 2005 award for the best designed Friesian book.

Begin

Liberaal Archief

Boekontwerpen

Boekontwerpen die we hebben gemaakt in opdracht voor het Vlaamse Liberaal Archief.

Liberal Archive

Book designs

Book designs we made in commission for the Flemish Liberal Archive.

 

 

“35 jaar erfgoedbeleid – 35 jaar Liberaal Archief”

Een speciale uitgave van het Liberaal Archief. Voor het rechter ontwerp is ons Kristal Open Caps gebruikt.

 

 

“35 Years Heritage Policy – 35 Years Liberal Archive”

A special publication by the Liberal Archive. In the design on the right we used our typeface Kristal Open Caps.

Begin

The World Bank & OpenOil

Boekontwerpen in Book Sprint

Voor The World Bank hebben we in Book Sprint “Diálogos construyendo futuro en derechos fundamentales” ontworpen, en voor OpenOil en de Vale Columbia Center “Mining Contracts: How to read and understand them”.

“A Book Sprint brings together a group to produce a book in 3~5 days. There is no pre-production and the group is guided by a facilitator from zero to published book. The books produced are high quality content and are made available immediately at the end of the sprint via print-on-demand services and e-book formats”.

Een innovatief aspect van een Book Sprint product is dat het ontwerp en typografie in webdesign-technieken worden uitgevoerd (HTML, CSS en Javascript), en het boek zelf in een webbrouwser wordt opgemaakt; dit deden we in real-time, terwijl de boeken geschreven werden.

The World Bank & OpenOil

Book design in Book Sprint

For The World Bank we designed in Book Sprint “Diálogos construyendo futuro en derechos fundamentales”, and for OpenOil and the Vale Columbia Center “Mining Contracts: How to read and understand them”.

“A Book Sprint brings together a group to produce a book in 3~5 days. There is no pre-production and the group is guided by a facilitator from zero to published book. The books produced are high quality content and are made available immediately at the end of the sprint via print-on-demand services and e-book formats”.

An innovative aspect of a Book Sprint product is that the design and typography are done using only web-technologies (HTML, CSS and Javascript), and the book itself is created in a browser; this we did in real-time, while the books were being completed.

   The World Bank: “Diálogos construyendo futuro en derechos fundamentales”.

   OpenOil and the Vale Columbia Center: “Mining Contracts: How to read and understand them”

Begin

“Vrÿe Gedachten”

Boekontwerp en illustraties voor een gedichtenbundel

Dit boek bevat poëtische verhalen en gedichten die door de schrijver omschreven worden als ‘gedachten’. Als een verhaallijn door het boek hebben we de horizon door laten lopen, waar de figuren uit de verhalen tot leven komen; in het hart van het boek komen alle silhouetten als een schouwspel samen.

“Vrÿe Gedachten”

“Free Thoughts”, book design and illustrations

This book is a collection of short stories and poems, described by the author as ‘thoughts’. Like a storyline, we drew a horizon through the pages, where the characters from the stories come to life. Halfway, in the heart of the book, all silhouettes join together in one big spectacle.

Vrije Gedachten Vrije Gedachten Vrije Gedachten Vrije Gedachten Vrije Gedachten Begin

“Leergrammatica
Bÿbels-Hebreeuws”

Tweetalig boekontwerp

Deze publicatie hebben we vormgegeven met ons letter­type Kristal, dat elegant is, goed leesbaar, en door de hoekige vormen mooi met het Hebreeuwse alfabet samenwerkte (SBL Hebrew).


“Het aanleren van een taal die zo afwijkend is als Bijbels-Hebreeuws kan een uitdaging zijn, maar ook een struikelblok. Daarom is deze leergrammatica op een speciale manier ont­worpen. De tekst is zo vorm gegeven dat de student de kans krijgt zich zo efficiënt mogelijk de stof eigen te maken... Met deze eigentijdse grammatica wordt het heel aantrekkelijk om Bijbels-Hebreeuws te leren lezen en verstaan.”


Prof. dr. Klaas A. D. Smelik, docent Hebreeuws en Jodendom aan de Universiteit Gent

“Leergrammatica
Bÿbels-Hebreeuws”

Bilingual book design

We designed this publication with our own typeface Kristal. Kristal is elegant, legible, and with its angular shapes cooperated nicely with the Hebrew alphabet (SBL Hebrew).


“Learning a language as different as Biblical Hebrew can be a chal­lenge. This educational book was therefore written and designed in a special way that helps the student as efficiently as possible... This contemporary grammar book makes it appealing to learn to read and understand Biblical Hebrew.”


Prof. dr. Klaas A. D. Smelik, Professor Hebrew and Judaism at Ghent University

"Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws" Begin

Maralte

Ontwerpen voor boekenseries en tijdschriften

Voor Maralte hebben we o.a. het internationale wetenschap­pelijke tijdschrift “Global Health Perspectives” ontworpen, en een boekenreeks over Environmental Engineering.

De ontwerpen zijn opvallend voor wetenschappelijke publicaties, en tege­lijkertijd behouden ze de funtie en doel waartoe ze dienen.

Maralte

Designs for book series and magazines

For Maralte we designed, inter alia, the international scientific journal “Global Health Perspectives”, and a book series about Environmental Engineering.

The designs are distinct among scientific publications, while retaining the functionality and purpose which they serve.

GHP (Global Health Perspectives)
Begin