Studio Eyal & Myrthe|PortfolioLetterontwerpenVrij werk|contact English

Academia Press

Boekomslagen, reeksen en tijdschriften

Hiernaast staan boekontwerpen die we hebben gemaakt voor wetenschappelijke uitgeverij Academia Press in Gent.


“Eyal en Myrthe zijn meesters in het bedenken van creatieve, typo­gafische covers, waarbij je in één oogopslag ziet waarover het boek gaat zonder dat de diepgang van de cover aan belang inboet. Hun ontwerpen doen modern aan maar putten desal­niettemin uit een rijke culturele traditie.”


Pieter Borghart, Academia Press

Academia Press

Book covers, series and magazines

Here are some books we designed for Belgian scientific publishing house Academia Press.


“Eyal and Myrthe are masters in thinking up creative, typo­graphic covers, where you see at a glance what the book is about, without compromising its depth. Their design is modern but nevertheless draws from a rich cultural tradition.”


Pieter Borghart, Academia Press

Mensentuin: Nationale cultuur en de Antwerpse Zoo in de negentiende eeuw (Tymen Peverelli) Zoals een Grens op de Kaart: Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies (Yves T’Sjoen) Storytelling in the Moment: Exploring a Contemporary Verbal Art in Britain and Ireland (Michael Howes) Verschuivingen en ontgrenzingen: opstellen over moderne Nederlandse literatuur (Anne Marie Musschoot) The Ideologies of Lived Space in Literary Texts, Ancient and Modern (Jo Heirman & Jacqueline Klooster) Inleiding in de Nieuwgriekse Literatuur (Pieter Borghart), concept Waarom cultuur niet belangrijk is, en cultuursubsidie nog minder (Gust De Meyer) Sociaal Werk Verbindt (Kris Thienpont) Inleiding in de Nieuwgriekse Literatuur (Pieter Borghart)
Koen Raes: ethicus (Gily Coene & Tom Claes) Neverending Stories: Adaptation, Canonisation and Ideology in Children’s Literature (Edited by Sylvie Geerts & Sara Van den Bossche) Reders, Bankiers & Scheepsmakelaars in de Belle Époque: scheepseigendom en scheepshypotheek in de registers van de Antwerpse hypotheekbewaring in de periode 1879-1908. Bijdrage tot de Belgische maritieme geschiedenis (Guido De Latte) MGOG (Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheid te Gent) Risicoplanten voor Dieren (Marcel De Cleene), concept Risicoplanten voor Dieren (Marcel De Cleene) Begin

Gemeente Den Haag: “Haagse Nieuwe

Boekontwerp Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013 - 2016

In 2013 hebben wij de pitch gewonnen voor het boekontwerp van het vierjarig gemeentelijk Kunst- en Cultuur beleidsplan. Den Haag kent een veelzijdig, hoogwaardig en gevarieerd kunst en cultuur aanbod, voor alle Hagenaars. Daar hebben we beelden voor gemaakt in de vorm van rozetten: van een bestaande vorm wordt iets nieuws en autonoom gecreëerd. Om de link naar Den Haag te leggen hebben we ook rozetten van bekende Haagse cultuurinstellingen gemaakt.

Het ontwerp moest binnen de regels van de gemeentelijke stijl passen en enige soberheid was gepast gezien de vele bezuini­gingen; tege­lijkertijd zijn vernieuwing en samenwerken de toon­aangevende noten.

municipality of The Hague: “Haagse Nieuwe”

Book design of the municipal Arts & Culture Policy Plan for 2013 - 2016

In 2013 we won the pitch for the design of the municipal four-year Arts and Culture Policy Plan. The Hague has a diversity of high quality arts and cultural activities, for all residents. We created images expressing this in the shape of rosettes: something new and autonomous is being created from existing art forms. To create a link with The Hague, we also made rosettes of well-known cultural institutions in the city.

The design had to fit within the municipal corporate identity, and some sobriety was appropriate because the plan contains exten­sive cuts. Still, renewal and cooperation were the leading notes.

 

Van een aantal beelden hebben we grafische rozetten gemaakt;

   We turned some of the images into graphic rosettes;

 

Vervolgens hebben we een font gemaakt, met tien verschillende rozetten in de plekken van de cijfers.

We then made a font, with ten different rosettes in the places of the digits.

 

Getypte getallen (of paginanummers!) worden dan rozetten; elke pagina krijgt zo een unieke ornamenten-reeks.

Typed numbers (and page numbers!) become rosettes;
this way, each page gets its unique row of ornaments.

Begin

“Dürr-I Meknun: De Verborgen Parel”

Boekontwerp van de 15e-eeuwse Osmaanse kosmografie

De 15e-eeuwse kosmografie Dürr-i Meknûn (“De Verborgen Parel”), door de derwisj Ahmed Bican Yazıcıoğlu, wordt beschouwd als van eminent belang voor het onderzoek naar cultuur en taal in de vroeg-Osmaanse tijd. Dit boekontwerp hebben we gemaakt in opdracht van de Nederlandse turkoloog Laban Kaptein.

Dit boek is opgenomen o.a. in de collecties van de universiteits­bibliotheken van Harvard; Princeton; New York; Bodleian Library (Oxford); Staatsbibliothek zu Berlin; Bibliothèque Nationale Paris;
en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.


“Functioneel, maar tegelijk individualistisch en excentriek… een meesterlijk en moedig ontwerp”.


Jan Middendorp (auteur van o.a. ‘Dutch Type’)

“Dürr-I Meknun: The Hidden Pearl”

Book design of the 15th-century Ottoman cosmography

This is the first critical edition of the 15th-century cosmography Dürr-i Meknûn (“The Hidden Pearl”), by the dervish Ahmed Bican Yazıcıoğlu. It is considered of paramount importance for the study of culture and language in the early Ottoman period. We made this book design for Dutch Turkologist Laban Kaptein.

This book is included in the collections of the university libraries of Harvard; Princeton; New York; Bodleian Library (Oxford); Berlin State Library; Bibliothèque Nationale Paris; and the Royal Library in The Hague.


“Functional, yet individualistic and eccentric…
A masterful and courageous design”.


Jan Middendorp (author of ‘Dutch Type’)

 

 

Sierlijk binnenwerk

Dürr-i Meknûn is een 15e-eeuws werk; vandaar de keuze voor zetwerk in de door Nicolas Jenson (1420-1480) ont­worpen drukletter. Voor dit lettertype hebben we verschillende nieuwe tekens ont­worpen, zoals een nieuw teken voor ß in kleinkapitaal.

Het monogram op de omslag, de titel en de hoofdstukinitialen zijn gezet in onze eigen lettertype Kristal Open Caps, dat klassiek én modern is:

 

 

Graceful pages

Dürr-i Meknûn is a 15th-century work, hence the choice for type designed by Nicolas Jenson (1420-1480). We de­signed several new custom characters for this type­face, such as the new symbol for ß in small caps.

For the monogram on the cover, the title and chapter initials we used our own Kristal Open Caps font which is both classic and modern:

 

 

Complexe typografie

De typografie van de Dürr-i Meknûn is bijzonder complex. De hoofdtekst is in het Duits, maar deze bevat talloze citaten uit de brontekst in (van rechts-naar-links lezende) Osmaans schrift, naast aanhalingen uit vakliteratuur in verschillende andere talen:

 

 

Complex typography

The typography of Dürr-i Meknûn is particularly complex. The main text is in German, but it contains nu­merous quotations from the (right-to-left) Ottoman source script, as well as quotations from literature in several other languages:

 

 

Osmaanse script

De oorspronkelijke Osmaanse tekst van Dürr-i Meknûn is in zijn geheel opge­nomen in deze editie (daar­door kan de lezer meteen inzien en invoelen hoe in de loop der eeuwen over­schrijf­fouten en interpretatie­verschillen konden ontstaan in de handschrift­traditie).

Voor dit deel is gebruik gemaakt van Winsoft Tasmeem, het eerste digitale lettertype waarmee het kalligrafische karakter van het Osmaanse schrift kan worden nagevolgd. Dürr-i Meknûn is de eerste wetenschappe­lijke publicatie ter wereld waarin dit is gebruikt:

 

 

Ottoman script

The entire original Ottoman text of Dürr-i Meknûn is included in this edition. This way the reader can empathize with how transcription and interpretation differences could arise over the centuries in the manuscript tradition.

For this part we used Winsoft Tasmeem, the first digital font that can replicate the character of the Ottoman calli­graphic script. Dürr-i Meknûn was the first scientific publication worldwide in which this was featured:

Begin

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013”

Boekontwerp, een sub-publicatie van “Haagse Nieuwe

Het deltaplan omschrijft de visie van de gemeente Den Haag op de toekomst van de cultuureducatie. Het ontwerp ligt in lijn met Haagse Nieuwe, maar is duidelijk een sub-publicatie.

municipality of The Hague: “Delta Plan Cultural education 2013”

Book design, a sub-publication of “Haagse Nieuwe

The Delta Plan describes the vision of the municipality of The Hague on the future of cultural education. The design is in line with Haagse Nieuwe, but is clearly a sub-publication.

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (cover) Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (binnenwerk)

Het oranje is met fluoriserende inkt gedrukt

The orange is printed with fluorescent ink

 

 

“De Haagse Methode”

De Haagse Methode was een evenementendag voor scholieren in het kader van het Haagse Deltaplan Cultuureducatie 2013, met workshops over dans en zang. Voor die dag hebben wij in lijn met de publi­caties een beeldmerk, t-shirts en “diploma’s” ontworpen.

 

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (Video op Youtube)

 

 

“De Haagse Methode”

De Haagse Methode was a happening for school pupils within the framework of the Hague Delta Cultural Plan of 2013, with workshops on rap, dance and singing. In line with the publica­tions we designed for that day a logo, t-shirts and “diplomas”.

 

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (Video op Youtube)

Begin

“Je ziet ze vliegen”

Een uitgave over weidevogels voor het AOC Friesland, richting dierverzorging

Deze uitgave over weidevogels is gericht op het mbo-richting Dierverzorging. Een aantal keuzes zijn gemaakt om de leerlingen dichter bij het onderwerp te betrekken: het handzame formaat om makkelijk mee te nemen in het veld; het geluid dat de vogel maakt is fonetisch geschreven; bij iedere illustratie van een weidevogel is ook de mensen­wereld in beeld gebracht, in de vorm van een huis, fiets of landbouw­machine, enz. (illustraties door Anne Brakema)

“Je ziet ze vliegen”

A publication on grassland birds for AOC Friesland, faculty of Animal Care

This is a publication about grassland birds for Animal Care students. It is aimed to bring the students closer to the subject matter: the handy size is easy to carry in the field; the sounds the birds make are written phonetically; signs of the human world are also depicted in every bird illustration by showing a house, a bike or agricultural machinery, etc. (illustrations by Anne Brakema)

Begin

Eduardo Frei Foundation

Boekontwerpen in het Engels, Frans en Arabisch

Voor Eduardo Frei Foundation van het CDA hebben we deze informatieboekjes ontworpen, voor gebruik tijdens workshops over democratie in ontwikkelingslanden. De boekjes zijn in drie talen, maar met gelijke ontwerpen, ook het Arabische.

Eduardo Frei Foundation

Book designs in English, French and Arabic

We designed these information booklets for Eduardo Frei Foundation of the Dutch political party CDA, for use in work­shops on democracy in developing countries. The booklets are in three languages, but with similar designs, the Arabic one too.

Begin

Michael van Hoogenhuyze

Boekontwerpen, “Het Muzisch Denken” en “Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken”

Kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze schreef in 2007 “Het Muzisch Denken”, en in 2015 het vervolg daarop, “Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken”. Beide boeken hebben wij ontworpen en opgemaakt in ons lettertype Kristal, dat binnenkort bij Bold Monday wordt uitgegeven.

Over de keuze voor de Kristal schrijft Michael van Hoogenhuyze: “De Kristal lijkt op het eerste gezicht en vanaf een afstand op een klassiek lettertype. Maar zodra je precies gaat kijken zie je dat het een volkomen vrije letter is. De kunst als denkproces heeft een essentiële ontwikkeling doorgemaakt in de overgang van het academische, bijvoorbeeld het Neoclassicisme van de achttiende eeuw, naar de poging om middels eigenzinnige keuzen het speelveld van de kunst zo groot mogelijk te maken, bijvoorbeeld de Romantiek. Die tegenstelling heeft in de Kristal een nieuwe vorm gekregen.”

Michael van Hoogenhuyze

“Het Muzisch Denken” and “Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken”, book designs

Art historian Michael van Hoogenhuyze wrote in 2007 “Het Muzisch Denken”, and in 2015 its sequel, “Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken”. We desiged both books using our typeface Kristal, which will be published soon by Bold Monday.

Het Muzisch Denken en Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Het Muzisch Denken en Van Muzisch Spel naar Muzisch Denken Begin

The World Bank & OpenOil

Boekontwerpen in Book Sprint

Voor The World Bank hebben we in Book Sprint “Diálogos construyendo futuro en derechos fundamentales” ontworpen, en voor OpenOil en de Vale Columbia Center “Mining Contracts: How to read and understand them”.

“A Book Sprint brings together a group to produce a book in 3~5 days. There is no pre-production and the group is guided by a facilitator from zero to published book. The books produced are high quality content and are made available immediately at the end of the sprint via print-on-demand services and e-book formats”.

Een innovatief aspect van een Book Sprint product is dat het ontwerp en typografie in webdesign-technieken worden uitgevoerd (HTML, CSS en Javascript), en het boek zelf in een webbrouwser wordt opgemaakt; dit deden we in real-time, terwijl de boeken geschreven werden.

The World Bank & OpenOil

Book design in Book Sprint

For The World Bank we designed in Book Sprint “Diálogos construyendo futuro en derechos fundamentales”, and for OpenOil and the Vale Columbia Center “Mining Contracts: How to read and understand them”.

“A Book Sprint brings together a group to produce a book in 3~5 days. There is no pre-production and the group is guided by a facilitator from zero to published book. The books produced are high quality content and are made available immediately at the end of the sprint via print-on-demand services and e-book formats”.

An innovative aspect of a Book Sprint product is that the design and typography are done using only web-technologies (HTML, CSS and Javascript), and the book itself is created in a browser; this we did in real-time, while the books were being completed.

   The World Bank: “Diálogos construyendo futuro en derechos fundamentales”.

   OpenOil and the Vale Columbia Center: “Mining Contracts: How to read and understand them”

Begin

“Kunst over Bomen: bomen over kunst”

Boekontwerp

Een uitgave in opdracht van Landschapsbeheer Friesland om de solitaire boom te behouden door deze onder de aandacht te brengen. In het binnenwerk zijn 35 Friese kunstwerken en 40 gedichten opgenomen.

Het minimalisme van de cover weerspiegeld de solitaire boom en de layout is zo vormgegeven dat de gedichten en kunst­werken ver­schuiven als de jaarringen van een boom. Ook de verschillende papiersoorten illustreren de jaarringen.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst” is winnaar van de Liuweprint 2005 voor het best verzorgde Friese boek.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst”

“Art about trees: trees about art”. Book design

A publication for landscape management agency Landschaps­beheer Friesland to promote preservation of the solitary trees. Inside are 35 Friesian artworks and 40 poems. The minimalism of the cover reflects the solitary tree and the poems and artwork shift like the growth rings of a tree. This is also symbolized by the various types of paper.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst” won the Liuweprint 2005 award for the best designed Friesian book.

Begin

“Vrÿe Gedachten”

Boekontwerp en illustraties voor een gedichtenbundel

Dit boek bevat poëtische verhalen en gedichten die door de schrijver omschreven worden als ‘gedachten’. Als een verhaallijn door het boek hebben we de horizon door laten lopen, waar de figuren uit de verhalen tot leven komen; in het hart van het boek komen alle silhouetten als een schouwspel samen.

“Vrÿe Gedachten”

“Free Thoughts”, book design and illustrations

This book is a collection of short stories and poems, described by the author as ‘thoughts’. Like a storyline, we drew a horizon through the pages, where the characters from the stories come to life. Halfway, in the heart of the book, all silhouettes join together in one big spectacle.

Vrije Gedachten Vrije Gedachten Begin

“Leergrammatica
Bÿbels-Hebreeuws”

Tweetalig boekontwerp

Deze publicatie hebben we vormgegeven met ons letter­type Kristal, dat elegant is, goed leesbaar, en door de hoekige vormen mooi met het Hebreeuwse alfabet samenwerkte (SBL Hebrew).


“Het aanleren van een taal die zo afwijkend is als Bijbels-Hebreeuws kan een uitdaging zijn, maar ook een struikelblok. Daarom is deze leergrammatica op een speciale manier ont­worpen. De tekst is zo vorm gegeven dat de student de kans krijgt zich zo efficiënt mogelijk de stof eigen te maken... Met deze eigentijdse grammatica wordt het heel aantrekkelijk om Bijbels-Hebreeuws te leren lezen en verstaan.”


Prof. dr. Klaas A. D. Smelik, docent Hebreeuws en Jodendom aan de Universiteit Gent

“Leergrammatica
Bÿbels-Hebreeuws”

Bilingual book design

We designed this publication with our own typeface Kristal. Kristal is elegant, legible, and with its angular shapes cooperated nicely with the Hebrew alphabet (SBL Hebrew).


“Learning a language as different as Biblical Hebrew can be a chal­lenge. This educational book was therefore written and designed in a special way that helps the student as efficiently as possible... This contemporary grammar book makes it appealing to learn to read and understand Biblical Hebrew.”


Prof. dr. Klaas A. D. Smelik, Professor Hebrew and Judaism at Ghent University

"Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws" Begin

Maralte

Ontwerpen voor boekenseries en tijdschriften

Voor Maralte hebben we o.a. het internationale wetenschap­pelijke tijdschrift “Global Health Perspectives” ontworpen, en een boekenreeks over Environmental Engineering. De ontwerpen zijn opvallend voor wetenschappelijke publicaties, en tege­lijkertijd behouden ze de funtie en doel waartoe ze dienen.

Maralte

Designs for book series and magazines

For Maralte we designed, inter alia, the international scientific journal “Global Health Perspectives”, and a book series about Environmental Engineering. The designs are distinct among scientific publications and at the same time retain the functionality and purpose which they serve.

GHP (Global Health Perspectives)
Begin